SUBSIDIES

Met onze workshop willen we mensen van diverse culturen, in een kader van wereldburgerschap, op een positieve, authentieke manier met elkaar in contact brengen, we zijn hierbij erkend als organisatie bij onderstaande ondersteunende instanties.

 

 

 

 

 

 


Subsidie: KLEURBEKENNEN

Zet je school op de wereldkaart!

Ben je leerkracht in het basis- of secundair onderwijs? Of leerkracht in opleiding? En vind je werken aan wereldburgerschap belangrijk? Wil je graag een project opzetten in de school met je collega’s maar weet je niet hoe te starten? Of ben je al aardig op weg, maar mis je financiële middelen? Doe dan mee aan onze projectoproep!

WAAROM EEN PROJECTOPROEP?

Met de projectoproep wil Kleur Bekennen scholen en leerkrachtenteams motiveren en ondersteunen om ambitieus te zijn in het nastreven van een kwaliteitsvolle werking rond wereldburgerschap, zodat jongeren handelen als verantwoordelijke burgers, zich bewust van het belang van internationale solidariteit en de mogelijkheid om zelf actief bij te dragen tot een meer rechtvaardige wereld.

Het is niet enkel een geldbedrag dat je wint, maar de kans om echt iets in werking te zetten binnen je school. De ervaring leert dat een groter draagvlak binnen de school de kans op een succesvol project vergroot. Maak je collega’s dus warm voor je idee, betrek ze en doe mee!

WAT VERSTAAN WE ONDER EEN « PROJECT»?

Een project omvat een voorbereiding, activiteit(en) en een evaluatie. De school werkt op verschillende momenten in het schooljaar aan het project waarbij er een samenhang is tussen de verschillende momenten en activiteit(en). Er is een link met de wereld en animatie, educatie en informatie komen evenwichtig aan bod.

CRITERIA VOOR JE PROJECT

Kleur Bekennen wil scholen stimuleren om kwaliteitsvolle projecten en activiteiten te realiseren met betrekking tot wereldburgerschapseducatie (WBE). Er zijn de voorbije jaren heel wat scholen geweest die kwaliteitsvolle projecten hebben opgezet rond WBE. Wel merken we dat WBE-projecten te vaak worden getrokken door één of enkele leerkrachten en soms de slagkracht ontbreekt om nieuwe pistes uit te werken. Daarom willen we scholen aanmoedigen om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om hun werking omtrent WBE te versterken.

Voor de volgende twee schooljaren (2015-2016 en 2016-2017) zal onze focus dan ook draagvlakversterking zijn. Met een sterk draagvlak WBE op school is de kans groter dat WBE een structureel gegeven is op school én WBE gedragen wordt door het hele schoolteam. Wat we precies bedoelen met draagvlak en draagvlakversterking lees je verder in de handleiding.

Deze projectoproep richt zich dus tot scholen die het draagvlak op hun school willen versterken voor wereldburgerschapseducatie. Dit betekent dat wij graag het volgende in dit dossier willen lezen:

hoe willen jullie een kwaliteitsvol project rond WBE realiseren?
welke initiatieven nemen jullie om het draagvlak voor WBE te versterken?
EEN PROJECT IS ONTVANKELIJK ALS:

de school een door het ministerie van onderwijs erkende school is. Basis- en secundaire scholen kunnen een aanvraag indienen per vestigingsplaats of instellingsnummer. De lerarenopleiding van het hoger onderwijs kan een aanvraag indienen per opleiding (kleuter-, basis- of secundair).
de aanvraag in het Nederlands is opgesteld en het formulier volledig is ingevuld.
het dossier digitaal is ingediend ten laatste op 6/09/2015 (middernacht). Digitaal inzenden is verplicht, de digitale datum telt als tijdstempel.
FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Bij de projectoproep wordt er een selectie gemaakt en krijgen enkel de beste dossiers een financiële ondersteuning. Het is dan ook mogelijk dat uw dossier in orde is maar je project toch niet geselecteerd wordt.

Het maximale ondersteuningsbedrag is € 3500 per aanvraag en kan gebruikt worden voor de 5 volgende soorten kosten:

door externen begeleide educatieve activiteiten en workshops, aankoop (duurzaam) educatief materiaal, huur educatief materiaal, toegangsgelden tentoonstellingen, filmvoorstellingen, toneelvoorstellingen, musea: max. € 3500
inhoudelijke ondersteuning voor leerkrachten (coaching/begeleiding): max. € 3500
door leerlingen creatief te verwerken materiaal (bv. knutselmateriaal, ingrediënten) met het oog op educatieve activiteiten voor de leerlingen: max. € 1500
vervoersonkosten om musea, tentoonstellingen,… te bezoeken: max. € 1000
huur van audiovisueel materiaal en infrastructuur (locatie, podia): max. € 1000
WELKE KOSTEN KOMEN NIET IN AANMERKING?

Verblijfsonkosten
Aankoop muziekinstrumenten, camera, PC, video en meubilair
Hardware of software materiaal
Verzekeringen
SABAM
Drukwerk of fotokopieën en dossierkosten of administratieve kosten
Bijdrage die aan de leerlingen wordt gevraagd
LET OP:

Activiteiten die plaatsvinden in de maand september 2015 kunnen we helaas niet vergoeden.
Alle facturen en betalingsbewijzen vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 juni 2016 komen wel in aanmerking als het project is goedgekeurd.

Benodigde documenten

Handleiding en richtlijnen
Aanvraagformulier administratieve gegevens en begroting
Inhoudelijk aanvraagformulier projectoproep
Meer info?

Neem contact op met de educatieve medewerker in je provincie.

Benodigde documenten projectoproep I (2014-2015)

Evaluatieformulier
Financiële verantwoording (blanco)
Blanco schuldvordering
Handleiding en richtlijnen

 


 

Subsidie  : Ondersteuning van lokale en bovenlokale activiteiten rond wereldburgerschap

Doelstelling

Door de ondersteuning van lokale en bovenlokale activiteiten, wil het provinciebestuur diverse actoren stimuleren om samen te werken rond wereldburgerschap. We bieden hiervoor de nodige ondersteuning aan zodat deze samenwerking verder kan uitgroeien en een duurzaam karakter krijgt. Het is ook een doelstelling om groepen/organisaties te betrekken die niet direct werkzaam en/of actief zijn in de Noord-Zuidsector. Op deze manier willen wij een groter draagvlak creëren voor internationale solidariteit. Het uiteindelijke doel is dat deze samenwerking uitmondt in een mix van animatieve, informatieve en educatieve activiteiten rond diverse thema’s van Wereldburgerschap.


Aanvraagcriteria

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet aan de volgende criteria voldaan zijn:
1° De subsidie kan aangevraagd worden door een:

 • vereniging zonder winstoogmerk
 • lokale actor (jeugdwerk, sociaal-cultureel volwassenenwerk, ouderraden, vrijwilligerswerkingen van NGO’s, vierdepijlers, diaspora of andere feitelijke verenigingen,…)
 • bovenlokale actor (regio- en of provinciale werkingen)
 • feitelijke vereniging
 • Oost-Vlaams OCMW, gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband.

2° De aanvragende instantie heeft haar zetel of een secretariaat binnen de Provincie Oost-Vlaanderen en de geplande activiteiten worden ook binnen deze provincie ontplooid.


Aanvraagprocedure

De subsidieaanvraag gebeurt via het online aanvraagformulier en alle gevraagde informatie moet volledig zijn om in aanmerking te komen. De datum en uur waarop het online aanvraagformulier werd doorgestuurd, geldt als bewijs van de datum van indiening.
Men kan het formulier ook per post bezorgen gericht aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, p.a. Wereldcentrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent. De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van datum van indiening.

De subsidieaanvragen worden ingediend voor 15 oktober (van het jaar vóór het uitvoeringsjaar). Als de kredieten het toelaten is er een tweede aanvraagperiode voorzien. Deze aanvragen ingediend voor 15 april(van het uitvoeringsjaar).
Er is een overgangsbepaling voor 2014!!! Subsidieaanvragen voor activiteiten in het voorjaar of langlopende projecten worden ingediend voor 15 maart 2014.


Subsidiecriteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor lokale en bovenlokale activiteiten rond wereldburgerschap moet aan de volgende verplichte criteria zijn voldaan:

 • de activiteiten worden georganiseerd binnen de Provincie Oost-Vlaanderen
 • er is een samenwerking tussen minimaal 3 actoren.
 • er wordt een stappenplan voorgelegd om de samenwerking op langere termijn te behouden.
 • inhoudelijk hebben de activiteiten een evenwicht tussen informatie, educatie en animatie. Louter animatie of louter fondsenwerving komt niet in aanmerking voor ondersteuning.
 • de activiteiten moeten een duidelijk Oost-Vlaams karakter hebben en kunnen geen onderdeel zijn van een nationale campagne.
 • een overleg met de educatieve medewerker van het Wereldcentrum over het dossier (met bijsturing / begeleiding indien nodig) is verplicht. Neem hiervoor contact op met Peter Brabandt: tel. 09/265 99 75 of mail naar peter.brabandt@oost-vlaanderen.be.

Volgende punten zijn een meerwaarde in de beoordeling en de toekenning van de subsidie:

 • het gemeentebestuur is actief betrokken en biedt financiële en/of logistieke ondersteuning (dit kan een financiële bijdrage zijn voor de onkosten ofwel door logistieke ondersteuning zoals betaling drukwerk, huur locaties en materiaal, …)
 • betrokkenheid/ondersteuning van de GROS
 • een regionale of bovenlokale samenwerking
 • De betrokkenheid van diverse organisaties die niet specifiek gerelateerd zijn aan Noord-Zuidwerking
 • activiteiten die verspreid zijn over een kalenderjaar (meerdere publieke acties)
 • activiteiten die inspelen op Fair Trade Gemeente en/of aansluiten bij het regiobeleid van de provincie.

Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling: http://www.wereldcentrum.be/subsidies.htm

 

Volgende workshops komen in aanmerking voor subsidie.

 

Storytelling “ Hadhiti, Hadhiti “  :  http://www.wereldcentrum.be/pdf/Storytelling.pdf

De koffer van Mzee : http://www.wereldcentrum.be/pdf/De%20koffer%20van%20Mzee.pdf

De smaak van Afrika : http://www.wereldcentrum.be/pdf/De%20smaak%20van%20Afrika.pdf

Het verhaal van mijn jeugd : http://www.wereldcentrum.be/pdf/het%20verhaal%20van%20mijn%20jeugd.pdf

Schoonheid in Afrika : http://www.wereldcentrum.be/pdf/Schoonheid%20in%20Afrika.pdf

Swingend Afrika : http://www.wereldcentrum.be/pdf/Swingend%20Afrika.pdf

 

 


 

Subsidie Dynamo3 en CANON Cultuurcel “

 

 

dynamo3 is een onderdeel van CANON Cultuurcel, de cultuurcel van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie.

CANON heeft als missie dat leerkrachten en leerlingen op een actieve manier en in een open en creatieve leeromgeving hun talent via cultuur in elke school, elke klas kunnen ontwikkelen.

Met dynamo3 kun je actief met cultuur op school aan de slag!

http://www.dynamo3.be/

http://www.cultuurkuur.be/cultuurpartners/afrika-home-vzw