Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 2023 AFRIKA AT HOME VZW

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens AFRIKA AT HOME VZW gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen die door beide partijen schriftelijk zijn geaccepteerd.

TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

• Alle offertes en prijsopgaven door AFRIKA AT HOME VZW gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door AFRIKA AT HOME VZW een orderbevestiging / overeenkomst is verstrekt.
Een overeenkomst komt tot stand zodra er aan volgende voorwaarde is voldaan : een orderbevestiging / overeenkomst is, ondertekend door de opdrachtgever of door goedkeuring via e-mail, ontvangen door AFRIKA AT HOME VZW. De orderbevestiging / overeenkomst wordt opgesteld op basis van verkregen informatie van de opdrachtgever.
• De opdrachtgever zorgt vooraf voor alle eventueel benodigde vergunningen.

KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

• De prijs van een workshop, arrangement of uitvoering is vastgelegd in een overeenkomst. De transportkosten zijn afhankelijk van het benodigde transportmiddel en het aantal te rijden kilometers.
• Bijkomende kosten die extra in rekening kunnen worden gebracht zijn wachttijden die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen ( € 60, – per uur per workshopbegeleider, ingaande vanaf 30 minuten wachttijd ).
• Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de workshopruimte of locatie en draagt de kosten hiervan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
• Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de betaling van de opdracht uiterlijk 14 na de uitvoering te zijn ontvangen op rekening van AFRIKA AT HOME VZW.

KLACHTEN EN BETWISTINGEN

• AFRIKA AT HOME VZW zal de overeenkomst met zorg en aandacht voorbereiden en uitvoeren.
• Mochten er toch klachten zijn dan dienen deze zo spoedig mogelijk gemeld te worden en uiterlijk binnen 8 dagen na uitvoering van de activiteit schriftelijk, met duidelijke onderbouwing, aan AFRIKA AT HOME VZW te worden gericht. Iedere klacht zal zorgvuldig worden beoordeeld en AFRIKA AT HOME VZW zal hierna in samenspraak met de opdrachtgever zoeken naar een best passende oplossing.
• In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van AFRIKA AT HOME VZW bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

OVERMACHT

• Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen. Daarnaast ook alle van buiten komend onheil, waaronder onvoorzien fileleed en wegomleidingen, waarop AFRIKA AT HOME VZW geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet of gedeeltelijk in staat is om haar verplichtingen na te komen. In geval van overmacht worden de verplichtingen van AFRIKA AT HOME VZW opgeschort. Als de aard van de opdracht zodanig is dat de uitvoering op een later tijdstip niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

AANSPRAKELIJKHEID

• Deelnemers aan activiteiten van AFRIKA AT HOME VZW dienen de adviezen en regels omtrent gebruik en hantering van instrumenten en materialen van AFRIKA AT HOME VZW op te volgen. AFRIKA AT HOME VZW kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor en schade en/of gevolgschade ten gevolge van een lichamelijk of geestelijk letsel, voortkomend uit een activiteit van AFRIKA AT HOME VZW. Als door het niet of onjuist opvolgen van instructies of ruwe omgang met de instrumenten of materialen schade ontstaat dient deze schade door de opdrachtgever vergoed te worden aan AFRIKA AT HOME VZW.

WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

• Als er op verzoek van de opdrachtgever veranderingen moeten plaatsvinden in de overeenkomst dient dit schriftelijk of per email te worden vastgesteld en van beider zijde te worden geaccordeerd. Per wijziging is AFRIKA AT HOME VZW gerechtigd hiervoor een administratiekosten ter grootte van € 50, in rekening te brengen.

ANNULERING VAN DE OPDRACHT

• Bij annulering tot 30 dagen voor de dag van uitvoering is opdrachtgever € 200, – administratiekosten verschuldigd. Bij annulering binnen 30 dagen voor de uitvoeringsdatum factureert AFRIKA AT HOME VZW 30 % van de overeengekomen prijs met een minimum van € 200. Bij annulering binnen de 14 dagen voor de uitvoeringsdag factureert AFRIKA AT HOME VZW 60 % van de overeengekomen prijs met een minimum van € 200. Als de opdracht op de dag voor uitvoering of op de dag voor uitvoering of op de uitvoeringsdag zelf wordt afgezegd wordt 100 % van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

__________________________________________________________________________________
Afrika at home vzw ● Vaddenhoek 25, 9700 oudenaarde ● +32 0 486 90 14 63 ●
info@afrika-at-home.be ● www.afrika-at-home.be ● Ondernemingsnummer: 0892970320
btw : BE 0892.970.320 ● Argenta BE 37 979542145028
_________________________________________________________________________________